Chính sách Bảo mật & Các Điều khoản và Điều kiện

Giới thiệu

Công ty HealthCare 365 (trong Chính sách Bảo mật này gọi là “HealthCare 365”, “HC365” hoặc “chúng tôi” và “của chúng tôi”) tôn trọng quyền riêng tư, bảo mật, và an toàn thông tin sức khỏe cá nhân mà chúng tôi lưu giữ giúp các khách hàng. Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp phù hợp và hợp lý để bảo vệ các thông tin sức khỏe cá nhân dưới sự kiểm soát của chúng tôi để duy trì sự bảo mật và niềm tin của các khách hàng.

HealthCare 365 đã thiết lập Chính sách Bảo mật này theo các yêu cầu của bộ luật Bảo vệ Thông tin Y tế Cá nhân, 2004 (Ontario), các nguyên tắc được nêu trong Điều 1 của bộ luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân và Tài liệu Điện tử (Canada) và bảo vệ tất cả các thông tin cá nhân và quyền riêng tư.

Đồng ý việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Sức khỏe Cá nhân

Bằng việc sử dụng trang web HealthCare 365, Hồ sơ Sức khỏe Cá nhân, và/hoặc các dịch vụ khác (gọi chung là “Dịch vụ”) và thông qua việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, Khách hàng (trong Chính sách Bảo mật này cũng được gọi là “bạn” và “của bạn”) đồng ý việc thu thập, sử dụng, và tiết lộ thông tin sức khỏe cá nhân của họ phù hợp với các điều khoản và điều kiện được tìm thấy trong Chính sách Bảo Mật này.

Trách nhiệm

HealthCare 365 chịu trách nhiệm cho tất cả những thông tin sức khỏe cá nhân của các khách hàng (trong Chính sách Bảo mật này gọi là “khách hàng”) dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Trách nhiệm của chúng tôi cho việc tuân thủ chính sách bảo mật này cuối cùng là dựa vào Giám Đốc Bảo Mật của chúng tôi.

Thông tin liên hệ của Giám Đốc Bảo Mật của chúng tôi được nêu dưới đây:

Giám Đốc Bảo Mật

Công ty HealthCare 365

1867 Yonge Street, Suite 905 Toronto, ON M4S 1Y5

Điện thoại: 647-880-5578 Email: privacy@healthcare365.org</p >

HealthCare 365 chịu trách nhiệm về thông tin sức khỏe cá nhân trong quá trình lưu giữ, bao gồm những thông tin đã được chuyển giao cho bên thứ ba để xử lý. Chúng tôi sử dụng hợp đồng và các phương pháp khác để đảm bảo rằng bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ thông tin sức khỏe cá nhân để xử lý, cung cấp một mức độ bảo vệ tương đương liên quan đến việc sử dụng và tiết lộ thông tin sức khỏe cá nhân của họ luôn nằm trong quyền sở hữu và kiểm soát của họ.

Cách HC365 Thu thập Thông tin Sức khỏe Cá nhân về bạn

Chúng tôi thu thập thông tin sức khỏe cá nhân về bạn trực tiếp từ bạn hoặc từ (những) người đại diện cho bạn. Chúng tôi thu thập thông tin sức khỏe cá nhân về bạn thông qua nhiều kênh truyền thông, bao gồm, nhưng không giới hạn, trực tiếp từ bạn, qua điện thoại, qua email, và qua trao đổi thông tin trên trang web của chúng tôi. Thông tin sẽ luôn được thu thập bằng các phương tiện minh bạch và hợp pháp.

Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin sức khỏe cá nhân chỉ khi có sự hiểu biết và chấp thuận của bạn đối với Chính sách Bảo mật này, cho việc sử dụng dịch vụ HealthCare 365 của bạn. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ những nguồn khác nếu chúng tôi đã có sự đồng ý của bạn hoặc luật pháp cho phép. Chúng tôi giới hạn việc thu thập thông tin sức khỏe cá nhân bằng việc đảm bảo rằng chỉ yêu cầu bạn cung cấp những thông tin cần thiết để chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn.

Mục đích HC365 Sử dụng và Tiết lộ Thông tin Sức khỏe Cá nhân Về Bạn

Các phần sau đây mô tả các cách khác nhau mà chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin sức khoẻ cá nhân của bạn.

Sử dụng

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin sức khỏe cá nhân của bạn để:

Tiết lộ

Nếu thông tin được chia sẻ bên ngoài HealthCare 365, được coi là tiết lộ. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin sức khoẻ cá nhân của bạn để liên lạc với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ khác bao gồm các chuyên gia, các chuyên gia chăm sóc chính và chăm sóc phụ, các cơ sở y tế và các nhân viên chăm sóc sức khoẻ khác có liên quan tới việc chăm sóc của bạn, nếu được bạn hướng dẫn.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau:

Bất kỳ việc sử dụng và tiết lộ khác ngoài những điều trên sẽ được thực hiện chỉ khi có sự đồng ý rõ ràng của bạn hoặc theo yêu cầu hoặc cho phép của luật pháp.

Tùy thuộc vào các yêu cầu về luật pháp, quy định và hợp đồng, bạn có quyền thu hồi sự chấp thuận của bạn đối với việc sử dụng và tiết lộ nói trên bằng cách viết thư cho Giám Đốc Bảo Mật của chúng tôi tại HealthCare 365 theo địa chỉ nêu dưới đây. Tuy nhiên, tùy theo từng hoàn cảnh, bạn hiểu rằng thu hồi sự chấp thuận của bạn có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp cho bạn hoặc tiếp tục cung cấp cho bạn một số dịch vụ hoặc thông tin có thể có giá trị cho bạn.

Chúng tôi phải tuân theo yêu cầu của bạn, ngoại trừ các hành động mà chúng tôi đã dựa theo sự đồng ý của bạn. Chúng tôi sẽ hành động theo hướng dẫn của bạn nhanh nhất có thể nhưng có thể có những trường hợp nhất định sử dụng thông tin của bạn mà chúng tôi không thể dừng ngay lập tức.

Bạn không thể từ chối việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của chúng tôi nếu có yêu cầu bởi luật pháp hoặc bởi các cơ quan quản lý chuyên nghiệp hoặc quản lý ngành, bao gồm các tổ chức tự quản.

Trong trường hợp bán lại HealthCare 365, chúng tôi có thể chuyển giao thông tin mà chúng tôi nắm giữ về bạn cho người mua tiềm năng chỉ trong chừng mực người mua tiềm năng đồng ý bảo vệ thông tin được cung cấp và sử dụng thông tin này theo cách phù hợp với chính sách bảo mật và thực hành của chúng tôi.

Giới hạn việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và duy trì

Chúng tôi giới hạn việc thu thập thông tin sức khoẻ cá nhân bằng cách đảm bảo rằng chỉ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cần thiết để chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn.
Thông tin sức khoẻ cá nhân sẽ không được sử dụng hoặc tiết lộ cho những mục đích nào khác với những mục đích mà nó đã được thu thập, trừ khi có sự đồng ý của bạn, hoặc theo yêu cầu của luật pháp. Chúng tôi có thể lưu giữ và sử dụng thông tin về bạn trong các hồ sơ của chúng tôi miễn là nó là cần thiết cho các mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật này và có thể theo yêu cầu của pháp luật hoặc hiệp hội ngành liên quan, ngay cả khi bạn không còn là một khách hàng.

Tính chính xác

Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin sức khoẻ cá nhân của bạn chính xác, đầy đủ và cập nhật khi cần thiết cho mục đích sử dụng. Điều này giảm thiểu khả năng thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác được sử dụng để đưa ra quyết định điều trị cho bạn. Bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi tốt nhất có thể. Bạn cam kết rằng tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi phải đúng sự thật và đầy đủ ở tất cả các thời điểm có liên quan. Nếu bất kỳ thông tin sức khoẻ cá nhân nào thay đổi hoặc trở nên không chính xác hoặc đã lỗi thời, bạn được yêu cầu và sẽ tư vấn cho chúng tôi kịp thời để chúng tôi có thể cập nhật hồ sơ của chúng tôi. Bằng cách này, bạn phải bồi thường cho HealthCare 365 cho bất kỳ tổn thất nào do thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác về hồ sơ y tế của bạn.

Các biện pháp bảo vệ

Chúng tôi có các biện pháp an toàn và bảo vệ phù hợp để bảo vệ thông tin sức khoẻ cá nhân của bạn phù hợp với độ nhạy cảm của thông tin. Chúng tôi có các chính sách và quy trình cho toàn công ty để bảo vệ chống lại sự mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi trái phép, bất kể định dạng thông tin được lưu giữ nào. Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả nhân viên và đối tác kinh doanh của chúng tôi đều nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin sức khoẻ cá nhân của bạn và chúng tôi sẽ cẩn thận trong việc xử lý và/hoặc hủy bỏ thông tin sức khoẻ cá nhân để ngăn chặn các bên trái phép truy cập thông tin.

Các phương pháp bảo vệ của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn, các vấn đề sau:

Các biện pháp bảo vệ vật lý và các quy trình, ví dụ như:

Các biện pháp và các quy trình bảo vệ tổ chức, ví dụ như:

Các biện pháp công nghệ, ví dụ:

Sự cởi mở

Chính Sách Bảo Mật và quy trình khiếu nại của chúng tôi được đăng trên trang web của chúng tôi. Thông tin này cũng có thể có được tìm thấy bằng cách liên hệ với Giám Đốc Bảo mật của chúng tôi.

Truy cập và Sửa chữa của khách hàng đối với Thông tin Sức khoẻ Cá nhân

Bất cứ lúc nào thông tin sức khoẻ cá nhân của bạn dưới sự kiểm soát của chúng tôi, bạn có quyền:

Khi có yêu cầu bằng văn bản gửi cho Giám Đốc Bảo Mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn, hết sức có thể, về việc hiện hữu, sử dụng và tiết lộ thông tin sức khoẻ cá nhân của bạn, và chúng tôi sẽ cấp cho bạn quyền truy cập thông tin đó, trong khoảng thời gian hợp lý (trong vòng 60 ngày). Chúng tôi rất vui khi trợ giúp bạn chuẩn bị một yêu cầu nếu bạn thông báo với chúng tôi rằng bạn cần trợ giúp.

Thông Tin Quan Trọng Về Các Thực Hành Thông Tin Của Chúng Tôi

Hồ sơ Y tế

Là một phần trong dịch vụ của HealthCare 365, chúng tôi tải lên và lưu trữ an toàn một phần thông tin sức khỏe cá nhân của bạn trong Hệ thống Quản lý Chăm sóc Bệnh nhân của chúng tôi, cung cấp cho đội ngũ chăm sóc của chúng tôi hồ sơ y tế của bạn đồng thời cung cấp cho bạn việc truy cập trực tuyến an toàn. Thông tin sức khoẻ cá nhân của bạn sẽ không chỉ dừng lại ở Canada và có thể chuyển sang Hoa Kỳ và các nước khác vì bản chất của việc truy cập thông tin trực tuyến tạo ra khả năng không thể tránh khỏi này khi truy cập thông tin bên ngoài mạng cá nhân. Bằng cách trở thành thành viên của HealthCare 365, bạn đồng ý với HealthCare 365 chuyển các thông tin y tế cá nhân của bạn sang một máy chủ an toàn mà bạn sẽ có quyền truy cập trực tuyến. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về hành động này,chúng tôi muốn bạn thông báo cho chúng tôi để chúng tôi có thể tránh đưa thông tin sức khoẻ cá nhân của bạn vào hệ thống này.

Thách thức trong việc Tuân thủ

Chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng tất cả các khiếu nại bằng văn bản gửi cho Giám Đốc Bảo Mật của chúng tôi. Nếu chúng tôi nhận thấy khiếu nại bằng văn bản là hợp lý, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp và hợp lý, bao gồm, nếu cần thiết, sửa đổi các chính sách và thực hành của chúng tôi.

Liên lạc với ai để biết Thêm Thông Tin và gửi các Thắc mắc

Andrew Clarfield Giám Đốc Bảo Mật: Công ty HealthCare 365.

1867 Yonge Street, Suite 905 Toronto, ON M4S 1Y5

Điện thoại: : 647-880-5578 Email: privacy@healthcare365.org

Ủy Viên Bảo Mật Thông Tin/Ontario:

2 Bloor Street East Toronto, Ontario M4W 1A8

Email: commissioner@ipc.on.ca Điện thoại: (416) 326-3333 or 1 800 387-0073 Fax: (416) 325-9195

IPC Web: www.ipc.on.ca

Đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này

Sự hiểu biết của bạn và đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này được minh chứng khi bạn là thành viên của HealthCare 365. Nếu bạn không hoàn toàn hài lòng với Chính Sách Bảo Mật này, chúng tôi yêu cầu bạn gửi hoặc thảo luận với chúng tôi về ý kiến và thắc mắc của bạn đối với Chính Sách Bảo Mật này. Chúng tôi mong muốn hiểu rõ và giải quyết những lo ngại của bạn do tính chất nhạy cảm của thông tin sức khoẻ cá nhân của bạn.

1. Thỏa thuận giữa Người dùng và Công ty HealthCare365

Các điều khoản sử dụng này, đôi khi được sửa đổi theo thời gian (“Điều khoản”), là một hợp đồng ràng buộc giữa HealthCare365 (“HealthCare365”, “HC365” hoặc “chúng tôi”, “của chúng tôi”) và bạn (“bạn”, “Khách hàng”). Bạn phải đọc và đồng ý với các điều khoản này, bao gồm chính sách bảo mật và chính sách liên lạc qua email trước khi sử dụng dịch vụ của HealthCare365, cổng thông tin trực tuyến, hoặc bất kỳ phần mềm, công cụ, ứng dụng, ứng dụng di động, tính năng hoặc chức năng nào do HealthCare 365 cung cấp (gọi chung là “Dịch vụ”). Bằng cách sử dụng Các Dịch vụ này, bạn đồng ý với các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, đừng sử dụng Dịch vụ.

Dịch vụ của chúng tôi chỉ dành cho quản lý sức khoẻ người dùng, giáo dục, và phối hợp. Bất cứ điều gì trên trang web này, ứng dụng hoặc bất cứ điều gì được cung cấp cho bạn với tư cách là người dùng đều nên được xem xét, hoặc không nên sử dụng để thay thế, chăm sóc y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. Luôn luôn tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ đủ tiêu chuẩn với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sức khoẻ cá nhân hoặc tình trạng y tế.
HealthCare 365 chỉ có trình độ, kinh nghiệm và khả năng cần thiết để cung cấp các công nghệ cộng thêm về quản lý chăm sóc sức khỏe, giáo dục, và phối hợp theo các Điều khoản được nêu ra trong tài liệu này. Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp Dịch vụ theo các Điều khoản được nêu ra trong tài liệu này.

Thông qua việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, bạn với tư cách là Khách hàng:

  1. cho phép HC365 lấy thông tin sức khoẻ cá nhân trực tiếp từ Khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ y tế, địa chỉ liên lạc khẩn cấp của họ và bất kỳ ai khác có thể được coi là một phần trong quy trình chăm sóc khách hàng;
  2. cho phép HC365 chia sẻ thông tin sức khoẻ cá nhân của họ với các nhà cung cấp dịch vụ y tế, địa chỉ liên lạc khẩn cấp và bất cứ ai khác có thể được coi là một phần trong quy trình chăm sóc Khách hàng trừ khi Khách hàng thông báo cụ thể trực tiếp;
  3. đồng ý rằng tất cả những người sử dụng Dịch vụ bằng tài khoản cá nhân hoặc với sự cho phép của chính cá nhân đó sẽ được thông báo về các Điều khoản này và Khách hàng sẽ thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để đảm bảo việc sử dụng chúng phù hợp;
  4. nhận biết các hành vi hoặc thiếu sót của tất cả những người sử dụng Dịch vụ theo tài khoản cá nhân hoặc với sự cho phép của chính cá nhân đó cho tất cả các mục đích sẽ được xem là hành động hoặc thiếu sót của Khách hàng;
  5. thừa nhận rằng khách có thể xem lại các Điều khoản, Chính Sách Bảo Mật, cũng như Chính sách Truyền thông qua Thư điện tử này;
  6. xác nhận rằng thông tin mà họ cung cấp cho chúng tôi được cập nhật và chính xác; và
  7. đồng ý thông báo với chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào trong thông tin của Khách hàng.

2. Sửa đổi các Điều khoản Sử dụng

HealthCare365 có quyền thay đổi các điều khoản, điều kiện, thông báo, bao gồm Chính sách Bảo mật và Chính sách Truyền thông qua Thư điện tử, khi cung cấp Dịch vụ HealthCare365, bao gồm nhưng không giới hạn với các chi phí liên quan đến việc sử dụng trang tiện ích HealthCare365. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra lại thường xuyên để xem lại các Điều khoản này ít nhất 30 ngày một lần.

3. Chính sách Bảo mật

Vui lòng xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Chính sách Bảo mật của chúng tôi là một phần và được thể hiện trong các Điều khoản này.

4. Chính sách Truyền thông qua Email

Vui lòng xem Chính sách Truyền thông qua Email của chúng tôi. OChính sách Truyền thông qua Email của chúng tôi là một phần và được thể hiện trong các Điều khoản này.

5. Sửa đổi Dịch vụ

truy cập vào Dịch vụ mà không cần thông báo cho bạn. Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào khỏi Dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn, bao gồm việc xóa nội dung mà chúng tôi tin là khiêu dâm, quá bạo lực, quấy rối hoặc gây khó chịu cho người khác.

6. Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp công nghệ quản lý cộng thêm và bổ sung cho các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ chính thức để hỗ trợ Khách hàng trong hành trình chăm sóc sức khoẻ của họ. Dịch vụ có thể bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, cổng thông tin trực tuyến, các phần mềm, công cụ, ứng dụng, ứng dụng di động. Với chi phí bổ sung, chúng tôi cũng có thể cung cấp sự chăm sóc phối hợp, phát triển và quản lý các kế hoạch cho sức khỏe, quản lý các chuyên gia và bệnh viện chăm sóc đã được biết đến và đề nghị, tạo điều kiện giao tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc thay thế và tương tự, tiếp cận tư vấn và xét nghiệm y tế 24 giờ cũng như giáo dục sức khỏe. Dịch vụ cũng có thể bao gồm bất kỳ nhiệm vụ nào khác mà các bên có thể thỏa thuận.

7. Điều khoản

Các dịch vụ sẽ bắt đầu vào ngày mà bạn nhận được thông tin truy cập của bạn (Tên đăng nhập và Mật khẩu ban đầu) (“Ngày Bắt đầu”) và sẽ tiếp tục sau đó trừ khi HealthCare 365, bạn hoặc người sử dụng lao động hoặc công ty tài trợ bạn chấm dứt mối quan hệ.

8. Chấm dứt hoặc Hủy bỏ

Quyền chấm dứt

Chúng tôi có thể, vào bất kỳ thời điểm nào, có hoặc không thông báo cho bạn, chấm dứt quyền truy cập vào Dịch vụ và Tài khoản của bạn, hoặc chặn quyền truy cập vào Dịch vụ của bạn nếu:

    1. Chúng tôi tin rằng theo nhìn nhận của chúng tôi bạn có thể đã vi phạm các Điều khoản này hoặc có bất kỳ hoạt động nào có thể làm hại hoặc gây hại cho danh tiếng, quyền, cá nhân hoặc tài sản của HealthCare365, người dùng của chúng tôi, hoặc bất kỳ người nào khác;

Được yêu cầu bởi cơ quan pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác; Tài khoản của bạn đã không hoạt động trong một thời gian dài; hoặc là

 

Thông báo Chấm dứt

HealthCare365 không có trách nhiệm cung cấp thông báo chấm dứt hay huỷ bỏ việc cung cấp dịch vụ HealthCare365. Nếu thông báo được cung cấp, HealthCare365 sẽ gửi bất kỳ truyền thông có liên quan đến bất kỳ địa chỉ (email hoặc bằng cách khác) cho bạn mà chúng tôi có trong hồ sơ của chúng tôi.

Ảnh hưởng của việc Chấm dứt

Khi chấm dứt Dịch vụ, thỏa thuận của bạn với HealthCare365 theo các Điều khoản này cũng sẽ chấm dứt, ngoại trừ các điều khoản sau đây có hiệu lực sau khi chấm dứt: Mục 10 “Các Tài liệu Cung cấp cho HealthCare365 hoặc Đăng Tại Bất kỳ trang điện tử nào của HealthCare365,” Mục 11 “Khước từ, Bảo đảm, Loại trừ thiệt hại, và Giới hạn Trách nhiệm,” Mục 13 “Bồi thường,” và Chính sách Bảo mật. Nếu Tài khoản của bạn hoặc quyền truy cập vào Dịch vụ bị chấm dứt, bạn không còn có quyền truy cập vào Nội dung bạn đã đăng trên Dịch vụ.

9. Hiệu suất

Cả HC365 và Khách hàng đồng ý nỗ lực một cách hợp lý để tuân thủ các Điều khoản được đưa ra trong tài liệu này.

Cả HC365 và Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng, với mục đích cung cấp Dịch vụ được mô tả trong tài liệu này và đặc biệt liên quan đến các kế hoạch bảo dưỡng sức khoẻ và chăm sóc sức khoẻ hàng năm của khách hàng, cả HC365 và Khách hàng có nghĩa vụ phải sử dụng những nỗ lực hợp lý của một người thận trọng mong muốn đạt được kết quả sẽ sử dụng trong các trường hợp tương tự để tuân thủ, phát triển, thực hiện và tham gia vào các nỗ lực liên tục để đạt được kết quả điều trị tích cực và ngày một cải thiện.

HC365 và Khách hàng hiểu và đồng ý rằng trong suốt mối quan hệ này, họ sẽ cùng nhau xây dựng và duy trì một mối quan hệ nghiêm túc, tôn trọng lẫn nhau và cùng có trách nhiệm liên quan đến việc cung cấp chăm sóc sức khoẻ. Mối quan hệ này thừa nhận rằng tất cả cá nhân:

10. Các tài liệu Cung cấp cho HealthCare365 hoặc được đăng trên bất kỳ trang điện tử HealthCare365 nào

Nội dung được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ; Không Bảo Hành

Bất kỳ nội dung nào có sẵn thông qua Dịch vụ, bao gồm các công cụ, ứng dụng, phần mềm, văn bản, âm thanh, video, hình ảnh, đồ hoạ, âm nhạc, clip âm thanh, tranh ảnh, sự giống nhau, thông tin cá nhân và các tác phẩm khác của tác giả (gọi chung là “Nội dung”) được bảo vệ bởi Quyền sở hữu trí tuệ của HealthCare365 hoặc người cấp phép cho công ty. HealthCare365, NGƯỜI CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA CÔNG TY KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM VỀ:

Bảo Hành Về Nội Dung Của Bạn.

Để đăng Nội dung trên trang tiện ích, trước tiên bạn phải hoàn tất quá trình đăng ký trên trang tiện ích để tạo một mật khẩu (“Tài khoản”). Không chia sẻ mật khẩu của bạn với bất cứ ai. Bạn nên cung cấp thông tin chính xác, mới nhất và đầy đủ cho HealthCare365 để Dịch vụ có hiệu quả. Bạn nên cập nhật các thông tin đó một cách kịp thời để duy trì tính chính xác và đầy đủ của nó. Bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ nào thông qua Tài khoản của bạn sẽ được coi là bạn đang sử dụng. HealthCare365 có quyền dựa vào địa chỉ liên lạc và các thông tin khác được cung cấp cho chúng tôi thông qua Tài khoản của bạn. Tài khoản của bạn không được chuyển nhượng và không thể chuyển nhượng được.

HealthCare365 không yêu cầu quyền sở hữu các tài liệu bạn cung cấp cho HealthCare365 (bao gồm các phản hồi và đề xuất) hoặc bài đăng, tải lên, nhập hoặc nộp cho bất kỳ trang tiện ích HealthCare365 nào hoặc các dịch vụ liên quan khác (gọi chung là “Đăng tải”). Tuy nhiên, bằng cách đăng, tải lên, nhập, cung cấp hoặc nộp Đăng tải của bạn cho HealthCare365, đồng nghĩa với việc bạn cấp phép cho HealthCare365 và các công ty trực thuộc được sử dụng Đăng tải của bạn liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm, nhưng không hạn chế, các quyền: sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, sử dụng lại, chỉnh sửa, dịch và định dạng lại các Đăng tải của bạn.

Không có bồi thường đối với việc sử dụng Đăng tải của bạn, như đã nêu ở đây. HealthCare365 không có nghĩa vụ đăng hoặc sử dụng bất cứ Đăng tải nào mà bạn cung cấp và có thể loại bỏ bất cứ Đăng tải nào vào bất cứ lúc nào dựa theo quyết định của HealthCare365.

Bằng cách đăng, tải lên, nhập, cung cấp hoặc nộp Đăng tải của bạn, bạn bảo đảm và đại diện rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với các Đăng tải của bạn như được mô tả trong phần này bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các quyền cần thiết để bạn cung cấp, tải lên, nhập hoặc nộp các Đăng tải.

Khước từ, Bảo đảm, Loại trừ Thiệt hại và Giới hạn Trách nhiệm pháp lý

HC365, các giám đốc, cán bộ, nhân viên và tư vấn viên của HC365 không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, bệnh tật, suy giảm về sức khoẻ, thất bại trong việc thực hiện, sai sót trong giao tiếp, bao gồm tổn thất sức khoẻ, tổn thất kinh doanh, mất lợi nhuận, mất cơ hội hoặc bất kỳ tổn thất gián tiếp hoặc hậu quả nào gây ra liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ của HC365 hoặc thiếu dịch vụ, và phía Khách hàng cũng có trách nhiệm tương tự đối với HC365.

KHÔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN Y TẾ.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI CHỈ DÀNH CHO QUẢN LÝ SỨC KHOẺ NGƯỜI DÙNG, GIÁO DỤC, VÀ PHỐI HỢP. BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TRÊN TRANG WEB NÀY, ỨNG DỤNG HOẶC BẤT CỨ ĐIỀU GÌ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN VỚI TƯ CÁCH LÀ NGƯỜI DÙNG ĐỀU NÊN ĐƯỢC XEM XÉT, HOẶC KHÔNG NÊN SỬ DỤNG ĐỂ THAY THẾ, CHĂM SÓC Y TẾ, CHẨN ĐOÁN HOẶC ĐIỀU TRỊ. CÁC DỊCH VỤ VÀ TRANG TIỆN ÍCH NÀY LÀ ĐỂ QUẢN LÝ, GIÁO DỤC VÀ PHỐI HỢP VỚI NGƯỜI DÙNG VỀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ VÀ CÁC VẤN ĐỀ Y TẾ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY CỦA HỌ. TRANG TIỆN ÍCH NÀY VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÔNG PHẢI LÀ THỰC HÀNH Y TẾ, ĐIỀU DƯỠNG HAY CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CHUYÊN NGHIỆP, CHẨN ĐOÁN HOẶC ĐIỀU TRỊ NÀO. CHÚNG TÔI KHUYÊN NGƯỜI DÙNG NÊN LUÔN TÌM KIẾM LỜI KHUYÊN CỦA BÁC SĨ HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ ĐỦ TIÊU CHUẨN VỚI BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHOẺ CÁ NHÂN HOẶC TÌNH TRẠNG Y TẾ. ĐỪNG BỎ QUA, TRÁNH HOẶC TRÌ HOÃN VIỆC LẤY LỜI KHUYÊN Y KHOA TỪ BÁC SĨ HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ ĐỦ TIÊU CHUẨN KHÁC BỞI VÌ DỊCH VỤ NÀY. NẾU BẠN CÓ HOẶC NGHI NGỜ VẤN ĐỀ VỀ Y TẾ HOẶC TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE, VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY VỚI MỘT CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ ĐỦ TIỂU CHUẨN. NẾU BẠN ĐANG Ở MỸ HOẶC CANADA VÀ ĐANG GẶP TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP VỀ Y TẾ, VUI LÒNG GỌI SỐ 911 HOẶC GỌI TRỢ GIÚP KHẨN CẤP Ở TRẠM ĐIỆN THOẠI GẦN NHẤT.
Y tế và thông tin y tế thay đổi liên tục. Do đó, thông tin được cung cấp trên Dịch vụ này hoặc trên các trang tiện ích liên kết không được coi là hiện hành, đầy đủ hoặc hoàn thiện, cũng như bạn không nên dựa vào thông tin đó để đề nghị một phương pháp điều trị cho bạn hoặc bất kỳ cá nhân nào khác. Việc tin cậy vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên Dịch vụ hoặc các trang tiện ích liên kết thì chính bạn phải tự chịu trách nhiệm cho các rủi ro.

KHÔNG CHỨNG THỰC

HealthCare365 KHÔNG KHUYẾN CÁO HOẶC CHỨNG THỰC BẤT KỲ XÉT NGHIỆM CỤ THỂ CỦA BÁC SĨ, SẢN PHẨM, THỦ TỤC, Ý KIẾN, HOẶC THÔNG TIN KHÁC CÓ THỂ ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẾN TRONG DỊCH VỤ. VIỆC DỰA VÀO BẤY KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI HealthCare365, NHÂN VIÊN CỦA HealthCare365, NHỮNG THỨ KHÁC XUẤT HIỆN TRÊN TRANG TIỆN ÍCH THEO LỜI MỜI CỦA HealthCare365, HOẶC NHỮNG KHÁCH KHÁC TRUY CẬP VÀO DỊCH VỤ ĐỀU TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO CÁC RỦI RO.

BẠN CHẤP NHẬN DỊCH VỤ “NHƯ-LÀ”

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP, Healthcare365 VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA CÔNG TY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI CHO VIỆC MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, MẤT DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN, PHÁT SINH TỪ HOẶC BẰNG BẤT KỲ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC HIỆU QUẢ CỦA TRANG TIỆN ÍCH Healthcare365 HOẶC DỊCH VỤ, VIỆC CUNG CẤP HOẶC KHÔNG CUNG CẤP ĐƯỢC DỊCH VỤ HOẶC CHO BẤT KỲ THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ HÌNH ẢNH CÓ LIÊN QUAN THU ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG TIỆN ÍCH HEALTHCARE365, HOẶC PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG TIỆN ÍCH HEALTHCARE365, DÙ LÀ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, HÀNH VI SAI PHẠM, SƠ SUẤT, TRÁCH NHIỆM LỚN HAY KHÔNG, NGAY CẢ KHI HEALTHCARE365 HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO CỦA CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC BÁO TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI. BỞI VÌ MỘT SỐ TIỂU BANG/KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO CÁC THIỆT HẠI HOẶC SỰ CỐ NGẪU NHIÊN, GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. NẾU BẠN KHÔNG HÀI LÒNG VỚI BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA TRANG TIỆN ÍCH HEALTHCARE365, DỊCH VỤ HOẶC VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀO TRONG SỐ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY THÌ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT VÀ ĐỘC QUYỀN CỦA BẠN LÀ PHẢI NGỪNG SỬ DỤNG TRANG TIỆN ÍCH VÀ DỊCH VỤ HEALTHCARE365. MÀ KHÔNG BỊ GIỚI HẠN NHƯ TRÊN, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ TỔNG SỐ TIỀN MÀ BẠN TRẢ CHO CHÚNG TÔI.
CHÚNG TÔI, VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG CỦA CHÚNG TÔI, KHÔNG THỂ VÀ KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC BẢO TOÀN ĐỐI VỚI CÁC LỖI, THIẾU SÓT, SỰ CHẬM TRỄ, GIÁN ĐOẠN HOẶC MẤT MÁT, BAO GỒM MẤT DỮ LIỆU. NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÓ TRÁCH NHIỆM DUY TRÌ MỘT PHƯƠNG TIỆN BÊN NGOÀI HEALTHCARE365 ĐỂ PHỤC HỒI DỮ LIỆU BỊ MẤT. Healthcare365 CUNG CẤP DỊCH VỤ “NHƯ HIỆN TẠI” VÀ “SẴN CÓ”. ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ THÔNG TIN CÓ TRONG HOẶC ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA DỊCH VỤ NÀY NHẰM MỤC ĐÍCH HIỂU BIẾT VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI DÙNG NÓI CHUNG. BẤT KỲ TRUY CẬP NÀO VÀO TRANG TIỆN ÍCH NÀY LÀ TỰ NGUYỆN. CHÚNG TÔI SẼ XEM TẤT CẢ CÁC TRUY CẬP LÀ TỰ NGUYỆN VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG TỰ GÁNH CHỊU CÁC NGUY CƠ. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP, Healthcare365 KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM HAY ĐIỀU KIỆN NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ HOẶC THÔNG TIN, CÔNG CỤ, PHẦN MỀM HOẶC NỘI DUNG CÓ TRONG DỊCH VỤ. Healthcare365 KHÔNG ĐƯA RA TUYÊN BỐ HAY BẢO ĐẢM RẰNG DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KHÔNG CÓ LỖI, KHÔNG CÓ VIRUT, AN TOÀN, HOẶC KỊP THỜI. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP, Healthcare365 CHỐI TỪ TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM CÁC TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI NGỤ Ý, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, CHỨC VỤ, KHÔNG VI PHẠM VÀ CÁC PHÁT SINH TỪ MỘT QUÁ TRÌNH THƯƠNG MẠI, MUA BÁN, SỬ DỤNG HOẶC HIỆU QUẢ MỘT SỐ PHẠM VI PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP HẠN CHẾ VỀ BẢO ĐẢM NGỤ Ý, VÀ DO ĐÓ MỘT SỐ GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN. CHÚNG TÔI KHUYÊN BẠN GIỮ BẢN SAO LƯU NỘI DUNG CÁ NHÂN CỦA BẠN, NẾU CÓ, ĐỂ BẠN DUY TRÌ HOẶC SỬ DỤNG VỚI DỊCH VỤ. NẾU VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ DẪN ĐẾN SỰ CẦN THIẾT PHẢI SỬA CHỮA HOẶC THAY THẾ TÀI SẢN, VẬT LIỆU, THIẾT BỊ HOẶC DỮ LIỆU, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ CHI PHÍ HOẶC THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH.

HC365 không chịu trách nhiệm sửa chữa, xác nhận, tuân thủ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp khắc phục nào đối với các vấn đề nào liên quan đến Dịch vụ, các đề nghị hoặc truyền thông gây ra toàn bộ, hoặc một phần của vấn đề do thông tin sai lệch, không thích hợp hoặc bỏ qua thông tin/việc sử dụng bởi Khách hàng, hoặc bất kỳ sự không tương thích hoặc sự hiểu nhầm của Khách hàng, hoặc môi trường của Khách hàng, phần cứng hoặc phần mềm trong việc tiếp nhận, hiển thị hoặc dịch thuật Dịch vụ, các khuyến nghị hoặc truyền thông.

Bạn đồng ý là HealthCare365 và các công ty thành viên, chi nhánh, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, luật sư, nhà thầu độc lập, người cấp phép, chuyên gia, nhà cung cấp nội dung, cố vấn, nhà cung cấp, và những người kế nhiệm của họ (gọi chung là “Người được bồi thường”), vô hại và bồi thường cho họ với tất cả các thiệt hại, chi phí, chi phí và trách nhiệm pháp lý khác, bao gồm cả phí luật sư hợp lý và chi phí liên quan đến bất kỳ khiếu nại phát sinh từ hoặc có liên quan đến: (i) quyền truy cập và sử dụng của bạn cho các công cụ, phần mềm, và các khía cạnh khác của Dịch vụ và Nội dung; (ii) vi phạm các Điều khoản này và bất kỳ luật áp dụng hoặc các quyền của cá nhân hoặc tổ chức khác; (iii) bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn với bất kỳ người dùng Dịch vụ nào khác và bất kỳ tranh chấp nào của bạn liên quan đến bất kỳ thương gia hoặc quảng cáo nào được tìm thấy trên hoặc thông qua Dịch vụ; (iv) Giải pháp của HealthCare365 (nếu có) của bất kỳ tranh chấp nào bạn có với bất kỳ người sử dụng Dịch vụ nào khác; (v) sự ủy quyền không phù hợp của bạn cho HealthCare365 để thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ Đăng tải hoặc Nội dung do bạn cung cấp; và (vi) bất kỳ tiết lộ nào được thực hiện với sự cho phép của bạn.

12. Chuyển nhượng

HC365 sẽ không tự nguyện hoặc do luật pháp chỉ định hoặc chuyển giao các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này mà không có thông báo trước bằng văn bản cho Khách Hàng.

13. Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh hoặc có liên quan đến các Điều khoản & Điều kiện các bên sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp thông qua tư vấn một cách thân thiện.
Nếu tranh chấp không được giải quyết trong một khoảng thời gian hợp lý thì bất kỳ hoặc tất cả các vấn đề còn tồn đọng có thể được đưa ra hòa giải theo bất kỳ quy tắc hòa giải nào. Nếu hòa giải không thành công trong việc giải quyết toàn bộ tranh chấp hoặc không tồn tại, bất kỳ vấn đề nào chưa giải quyết sẽ được đệ trình lên thẩm phán cuối cùng và ràng buộc theo luật của Tỉnh Ontario. Phán quyết của thẩm phán sẽ là quyết định cuối cùng, và bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào trong tỉnh Ontario cũng có thể đưa ra phán quyết.

14. Sự chia rẽ

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Các Điều khoản & Điều kiện được quyết định bởi tòa án có thẩm quyền là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành trong bất kỳ khía cạnh nào, tất cả các điều khoản khác của Các Điều khoản & Điều kiện sẽ vẫn còn hiệu lực với điều kiện kinh tế hoặc pháp lý của các giao dịch được đề cập ở đây không bị ảnh hưởng bất lợi về mặt vật chất đối với bất kỳ bên nào trong Hợp đồng này. Khi xác định rằng bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này hoặc điều khoản khác là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không có khả năng thực thi, các bên liên quan sẽ đàm phán một cách thiện chí để sửa đổi Các Điều khoản & Điều kiện để thực hiện mục đích ban đầu của các bên trong Hợp đồng này càng chặt chẽ càng tốt bằng cách giải quyết là chấp nhận cho đến khi kết thúc các giao dịch dự tính được hoàn thành trong phạm vi có thể.

top